Reklamačný poriadok FABIRO s.r.o.

1. Zodpovednosť spoločnosti FABIRO za vady poskytnutých služieb
Voči spoločnosti FABIRO  si môže uplatniť reklamáciu poskytnutých služieb iba objednávateľ služby. FABIRO  zodpovedá objednávateľovi za vady, spočívajúce v nedostatočnom rozsahu poskytnutých služieb a/alebo nedostatočnej kvalite poskytnutých služieb. FABIRO  nezodpovedá za vady poskytnutých služieb, o ktorých objednávateľ v čase poskytnutia služby vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých bola služba poskytnutá, musel vedieť a on svojím konaním takéto poskytnutie služby akceptoval. Reklamáciu rovnako nie je možné voči spoločnosti FABIRO  uplatniť na službu, ktorá bola poskytnutá podľa pokynov objednávateľa, napriek výslovnému upozorneniu FABIRO , že služba bude poskytnutá vadne.

2. Uplatnenie reklamácie objednávateľom
Objednávateľ má právo reklamovať vadu poskytnutej služby v prípade, že ide o vadu spočívajúcu v nedostatočnom rozsahu poskytnutej služby (ďalej tiež ako „reklamácia faktúry“) alebo vadu spočívajúcu v nedostatočnej kvalite poskytnutej služby (ďalej tiež ako „reklamácia kvality služieb“) len v záručnej dobe poskytnutou spoločnosťou FABIRO. Ak ide o reklamácie faktúr, je objednávateľ povinný svoje právo na reklamáciu fakturovaného rozsahu služieb uplatniť v spoločnosti FABIRO, zastúpenej osobou určenou na uplatnenie a vybavenie reklamácie (ďalej len „určenou osobou“), bez zbytočného odkladu po tom, čo sa vyúčtovanie služieb dostalo do jeho dispozície, najneskoršie však do 30 dní odo dňa splatnosti faktúry. Ak v tejto lehote objednávateľ vadu faktúry nevytkne, jeho právo, resp. nárok zo zodpovednosti za vady faktúry zanikne. Ak ide o reklamáciu chýb kvality služieb, je objednávateľ povinný uplatniť reklamáciu vady bez zbytočného odkladu ihneď po jej zistení, najneskôr však do uplynutia záručnej doby, poskytnutej FABIRO. Ak objednávateľ neuplatní voči spoločnosti FABIRO svoje právo zo zodpovednosti za vady dodaných služieb v záručnej dobe, na tieto služby mu spoločnosťou FABIRO poskytnutou, právo zo zodpovednosti za vady zanikne. Na reklamácie kvality služieb uplatnených objednávateľom voči spoločnosti FABIRO  po uplynutí záručnej doby sa neprihliada.

3. Protokol o uplatnení reklamácie
Objednávateľ môže reklamovať vadu služby výlučne písomnou formou. Objednávateľ je povinný presne a jednoznačne identifikovať poskytnutú službu, ktorej vada je predmetom reklamácie v takom rozsahu, aby mohla byť reklamácia objektívne prešetrená. Na objektívne prešetrenie vady je potrebné dodať aj tovar, na ktorom sa vyskytuje reklamovaná vada.

4. Záruka za akosť a záručná doba
Záručná doba začína plynúť od momentu poskytnutia služby objednávateľovi a končí momentom prvého spracovania komponentu, na ktorom boli služby vykonávané, ak nie je dohodnuté inak. Ak má spoločnosť FABIRO  povinnosť poskytnúť službu na inom mieste ako sídlo objednávateľa, na túto službu plynie záručná doba odo dňa poskytnutia služby v mieste určenia. Objednávateľ je povinný zistené vady v poskytnutých službách písomne oznámiť spoločnosti FABIRO, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 dní, od kedy sa objednávateľ o príslušnej vade dozvie. V opačnom prípade uplynutím uvedenej lehoty objednávateľ stráca právo uplatňovať si akékoľvek nároky zo © FABIRO s.r.o. zodpovednosti za vady poskytnutých služieb. FABIRO nezodpovedá za vady poskytnutých služieb, ktoré vznikli až po uplynutí záručnej doby alebo ktoré objednávateľ uplatnil až po jej uplynutí. FABIRO  nezodpovedá objednávateľovi ani za vady služby v prípade, že objednávateľ pri uplatnení reklamácie nepreukáže faktúrou alebo iným dôveryhodným spôsobom, že dosiaľ neuplynula záručná doba na ňu poskytnutá.

5. Lehota na vybavenie reklamácie
Lehota na vybavenie reklamácie spoločnosťou FABIRO  po jej uplatnení objednávateľom spôsobom uvedením v čl. 3 tohto reklamačného poriadku je najdlhšie tridsať dní, pričom lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po uplatnení reklamácie objednávateľom podľa ustanovení vyššie. Lehota na vybavenie reklamácie spoločnosťou FABIRO  nezačne plynúť, prípadne sa jej plynutie preruší, ak reklamácia nie je úplná, najmä ak objednávateľ presne nešpecifikoval predmet reklamácie, alebo neposkytol nevyhnutnú súčinnosť.

6. Nároky z vád poskytnutých služieb
Ak FABIRO preverením reklamácie zistí, že reklamácia bola podaná objednávateľom včas, počas záručnej doby a že objednávateľom reklamovaná služba vykazuje vadu, za ktorú FABIRO zodpovedá, môže objednávateľ požadovať primeranú zľavu z ceny poskytnutej služby v prípade reklamácie kvality služby alebo vyúčtovanie služieb v reálne poskytnutom rozsahu v prípade reklamácie faktúry. Nárok na zľavu, ktorú môže objednávateľ od FABIRO žiadať, musí zodpovedať rozdielu medzi hodnotou, ktorú by mala poskytnutá služba bez vád a hodnotou, ktorú má služba dodaná s vadami. Ak nie je možné výšku tejto zľavy určiť a zároveň nevznikla dohoda medzi FABIRO a objednávateľom, objednávateľ nemôže výšku zľavy započítať oproti faktúre za služby vystavenej FABIRO. V prípade, že bola cena za služby už zaplatená, taktiež nemôže objednávateľ požadovať jej vrátenie do výšky zľavy. Výška zľavy bude predmetom osobitného konania alebo dohody medzi zmluvnými stranami. Nárok na zľavu podľa tohto odseku má objednávateľ len v prípade, že vadu služby nie je možné odstrániť jej opravou.

7. Miesto na uplatnenie reklamácie
Objednávateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu služieb výlučne na adrese sídla FABIRO.

Náklady spojené s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady služieb
Objednávateľ, ktorý účinne uplatnil reklamáciu vady a táto bola zo strany FABIRO posúdená ako oprávnená, nemá právo na náhradu nákladov, ktoré vynaložil na uplatnenie alebo vybavenie reklamácie alebo v súvislosti s ňou alebo v dôsledku nej. Objednávateľ je vo vlastnom záujme povinný si počínať tak, aby minimalizoval náklady vynaložené na uplatnenie a vybavenie reklamácie.

9. Limitácia zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným plnením
Žiadosť o náhradu škody spôsobenú vadným plnením FABIRO sa uplatní primerane podľa ustanovení pre uplatnenie reklamácie zo zodpovednosti za vady. Podmienkou uplatnenia náhrady škody je predchádzajúce uznanie FABIRO, že služba bola poskytnutá vadne, ďalej preukázanie výšky škody zo strany objednávateľa, ako aj, že k vzniku škody došlo v dôsledku príčinnej súvislosti s vadne poskytnutou službou. FABIRO  zodpovedá len za priame škody vzniknuté vadným plnením na výrobkoch a zariadení objednávateľa. Rozsah zodpovednosti za škodu vzniknutej následkom alebo v súvislosti s poskytnutou službou je limitovaná rozsahom poskytnutej služby. FABIRO  je oprávnená riešiť © FABIRO s.r.o. Web: www.fabiro.eu zodpovednosť za škodu v prvom rade uvedením do pôvodného stavu (restitutio in integrum), pričom na odstránenie škody musí byť FABIRO poskytnutý primeraný čas, ktorý nemôže byť kratší ako doba na vybavenie reklamácie (časť 5 ). Až v prípade, že náhrada škody uvedením do pôvodného stavu nie je možná, môže sa objednávateľ dožadovať od FABIRO  finančnej náhrady. Na právne vzťahy neupravené týmto reklamačným poriadkom sa budú aplikovať ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti FABIRO s.r.o.

Smolenice, dňa 04.09.2014