Všeobecné obchodné podmienky FABIRO s.r.o .

1. Platnosť obchodných podmienok
FABIRO s.r.o  (ďalej ako „FABIRO“) je poskytovateľom komplexných služieb v oblasti manažmentu kvality. FABIRO vykonáva služby podľa objednávky objednávateľa predmetnej služby (ďalej ako „objednávateľ“), ktorú objednávateľ predloží FABIRO na písomnom tlačive (formulári), ktoré mu na tento účel poskytne FABIRO alebo si ju objednávateľ stiahne prostredníctvom webovej stránky FABIRO. Objednávateľ doručí objednávku FABIRO v písomnej forme na (i) adresu sídla FABIRO, (iii) emailovú adresu FABIRO uvedenú v objednávke. Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a FABIRO vzniká akceptáciou, resp. potvrdením písomnej objednávky objednávateľa zo strany FABIRO, ktorá bude prejavená tak, že FABIRO písomne potvrdí objednávku objednávateľa podľa článku 2 týchto obchodných podmienok. Objednávateľ vyjadruje súhlas s týmito obchodnými podmienkami okamihom odoslania písomnej objednávky FABIRO . Po uzatvorení zmluvy platia tieto obchodné podmienky počas doby trvania celého obchodného vzťahu medzi objednávateľom a FABIRO. Zmeny a odchýlky od týchto obchodných podmienok musia byť stanovené písomne v objednávke alebo v osobitnej zmluve medzi objednávateľom a FABIRO. Ak nie je písomne dohodnuté medzi objednávateľom a FABIRO inak, majú tieto obchodné podmienky FABIRO prednosť pred obchodnými podmienkami zmluvného partnera, t.j. objednávateľa. Vo veciach týkajúcich sa objednávky, je za objednávateľa oprávnená konať osoba uvedená v objednávke ako kontaktná osoba.


2. Uzatvorenie zmluvy, ukončenie zmluvy
Zmluva vstupuje do platnosti písomným potvrdením objednávky zo strany FABIRO, doručeným na (i) adresu sídla objednávateľa, (ii) faxové číslo objednávateľa uvedené v objednávke, (iii) emailovú adresu objednávateľa uvedenú v objednávke. Zmluvný vzťah založený objednávkou sa končí uskutočnením dohodnutých služieb pre objednávateľa alebo uplynutím lehoty určenej v objednávke. V prípade, že objednávateľ má záujem, aby FABIRO  predčasne ukončila výkon služieb alebo znížila rozsah dohodnutých služieb (oproti rozsahu služieb, ktorý bol pôvodne dohodnutý v potvrdenej objednávke) je okrem ústneho/telefonického dohovoru s FABIRO  objednávateľ povinný zaslať aj
písomné oznámenie o takomto predčasnom ukončení výkonu služieb na e-mailovú adresu FABIRO  - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. . V takomto prípade bude FABIRO rešpektovať požiadavku objednávateľa a poskytovanie služieb ukončí v najbližšom možnom termíne vzhľadom na okolnosti konkrétneho prípadu. V prípade predčasného ukončenia platnosti zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, má FABIRO nárok na odmenu za vykonané práce do času predčasného ukončenia zmluvy. Ak to požaduje objednávateľ v objednávke, po potvrdení objednávky, vypracuje FABIRO  pracovný postup, ktorý obsahuje detailný popis realizácie objednávky. Pracovný postup musí byť odsúhlasený zodpovednou osobou objednávateľa.

3. Práva a povinnosti zmluvných strán
Firma Fabiro, s.r.o. je povinná objednané služby vykonať v termíne dohodnutom v potvrdenej objednávke a podľa pracovného postupu, ktorý vypracuje FABIRO  a potvrdzuje ho objednávateľ, prípadne odberateľ objednávateľa po potvrdení objednávky. V prípade objektívnych skutočností, ktoré nezapríčinila FABIRO alebo z dôvodov na strane objednávateľa, resp. jeho odberateľa, pre ktoré nie je možné dodať služby v dohodnutom termíne, sa čas dodania služieb predlžuje o čas trvania takýchto prekážok. FABIRO  je oprávnená pozastaviť alebo úplne zastaviť vykonávanie objednaných služieb v prípade ak nebola objednávateľom doručená potvrdená zmluva, ak takáto osobitná zmluva o poskytovaní služieb má byť so objednávateľom uzatvorená alebo v prípade, že objednávateľ je v omeškaní s úhradou akejkoľvek faktúry vystavenej FABIRO . V takomto prípade nie je FABIRO  povinná ďalej vykonávať objednané služby, je oprávnená od zmluvy odstúpiť a jej záväzok v tomto rozsahu zaniká, pričom objednávateľ je povinný cenu už poskytnutých služieb FABIRO  uhradiť. Objednávateľ je povinný za objednané služby FABIRO  riadne a včas zaplatiť. O poskytnutých službách vyhotovuje FABIRO  pracovný výkaz, ktorý obsahuje podrobný časový rozpis vykonávania služieb jednotlivými pracovníkmi FABIRO. Pracovný výkaz slúži ako podklad k fakturácii.

4. Platobné podmienky, nároky
Objednávateľ sa zaväzuje za poskytnuté služby zaplatiť FABIRO  odmenu vo výške dohodnutej v objednávke. K odmene bude pripočítaná príslušná sadzba DPH. Časy potrebné na logistické presuny materiálov, administratívu, pracovníkov sa započítavajú do riadneho výkonu prác. Akékoľvek náklady spojené s oneskorením a prestojmi spôsobenými odstávkami strojov a zariadení, oneskoreným dodaním materiálu alebo inými meškaniami nespôsobenými spoločnosťou FABIRO  je objednávateľ povinný FABIRO nahradiť. FABIRO  je povinná objednávateľa o týchto prekážkach a ich trvaní informovať. FABIRO vystaví objednávateľovi faktúru za poskytnuté služby po ich odovzdaní objednávateľovi. Pri poskytovaní služieb v období dlhšom ako 14 dní, má FABRIO právo vystaviť čiastkové faktúry a to za každých 7 dní poskytovania služieb objednávateľovi. Faktúry sú splatné v lehote 30 dní od ich vystavenia. Námietky k obsahu faktúry sú po uplynutí doby splatnosti vylúčené a faktúra sa v takomto prípade považuje za uznanú zo strany objednávateľa. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, má FABIRO nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý aj začatý deň omeškania a na zaplatenie paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo výške 40 eur jednorazovo bez ohľadu na dĺžku omeškania.

5. Zodpovednosť za vady a zodpovednosť za škodu
FABIRO zodpovedá za riadne poskytnutie služieb. Nároky z vád poskytnutých služieb alebo zo spôsobenej škody je objednávateľ povinný bezodkladne po ich zistení oznámiť FABIRO . Spôsob vybavenia reklamácie určuje FABIRO, pričom ak to bude možné, FABIRO  uprednostní opravu poskytnutých služieb pred iným spôsobom vybavenia reklamácie. FABIRO zodpovedá iba za škody, ktoré vznikli v príčinnej súvislosti s poskytovaním služieb FABIRO.
FABIRO  zodpovedá škodu len do výšky ceny poskytnutej služby, v súvislosti s ktorou vznikla objednávateľovi škoda. FABIRO nezodpovedá za škody, ak tieto vznikli v dôsledku zásahu vyššej moci.
Podrobný proces uplatňovania nárok z vád a zo spôsobenej škody je upravený v dokumente Reklamačný poriadok zverejnený na stránke www.fabiro.eu , a ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto obchodných podmienok.

6. Miesto poskytovania služieb, ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci, ochrana životného prostredia
Miesto poskytovania služieb je určené objednávateľom, pričom takýmto miestom bude miesto na území Slovenskej republiky, ak sa zmluvné strany nedohodnú v konkrétnom prípade inak. Firma FABIRO je povinná dodržiavať predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu stanovenom predpismi platnými v mieste výkonu služieb. Objednávateľ zodpovedá za to, že miesto poskytovania služieb spĺňa všetky zákonné požiadavky stanovené príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, akékoľvek ochranné prostriedky je povinný poskytnúť objednávateľ na vlastné náklady. Objednávateľ je povinný informovať FABIRO o špecifických nebezpečenstvách vyskytujúcich sa pri objednaných služobných výkonoch, ako aj o opatreniach na prevenciu proti ich výskytu. FABIRO  zabezpečí dodržiavanie rozsahu a rozloženia pracovného času v zmysle Zákonníka práce (zákon č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov) vo vzťahu ku svojim zamestnancom, prostredníctvom ktorých bude poskytovať u objednávateľa služby. FABIRO poučí personál, prostredníctvom ktorého poskytuje služby u klienta, o pravidlách dodržiavania ochrany životného prostredia a ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.

7. Dohoda o mlčanlivosti
V zmluvnom vzťahu medzi FABIRO  a objednávateľom je vzájomná povinnosť zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, obchodnej, výrobnej a technickej povahy o ktorých sa zmluvné strany dozvedia v súvislosti so svojou činnosťou, obzvlášť o odbyte, výrobných procesoch, zákazníckych zoznamoch, firemnom softvéri, formulároch a hláseniach, zákazníckych formulároch a štandardoch firiem rovnako počas trvania ako aj po ukončení zmluvného vzťahu. Tieto informácie a skutočnosti považujú zmluvné strany za obchodné tajomstvo v zmysle § 17 a nasl. Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov), ktorého porušenie požíva ochranu podľa § 20 Obchodného zákonníka.

8. Voľba právomoci rozhodcovského súdu a rozhodného práva
Vzájomné vzťahy medzi objednávateľom a FABIRO , ktoré nie sú výslovne upravené v týchto obchodných podmienkach alebo v osobitnej písomnej zmluve sa riadia právom Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Coll. Obchodný zákonník. Na prejednanie akýchkoľvek sporov vzniknutých z právnych vzťahov vyplývajúcich z týchto obchodných podmienok alebo v súvislosti s nimi budú príslušné súdy Slovenskej republiky. FABIRO je oprávnené vzdať sa práva, aby právny vzťah medzi FABIRO  a objednávateľom sa riadil právom Slovenskej republiky ako aj práva aby prípadný spor bol prejednaný súdom Slovenskej republiky. V takomto prípade bude spor príslušný prejednať príslušný súd objednávateľa a na právne vzťahy medzi FABIRO a objednávateľom sa bude aplikovať domovské právo klienta. V prípade ak je alebo sa stane niektoré z ustanovení týchto obchodných podmienok neplatným, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení predmetného zmluvného vzťahu, vrátane platnosti ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok, pričom zmluvné strany vyvinú primerané úsilie
na to, aby takéto neplatné ustanovenie nahradili ustanovením platným, ktoré bude významom najbližšie zodpovedať pôvodnému ustanoveniu. Tieto obchodné podmienky platia v znení v akom boli uverejnené na www.fabiro.eu v deň odoslania objednávky objednávateľom, ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak.
FABIRO s.r.o.